diumenge, 18 de març de 2012

Coses curioses Sottosopra o el món girat

Eines que trobem a la web i que de vagades fan coses curioses y que en poden ser útils.

Avui us parlo de Scrivere Sottosopra (http://www.matilab.com/scrivere-sottosopra)
No us espanteu no es més que un petit programa que et permet escriure de l'inrevés de manera que volteja les text 180 graus ( crec que l'usaré per poder posar les solucions de texts al peu de pàgina)


(ɐuıbàd ǝp nǝd 1ɐ sʇxǝʇ ǝp suoıɔn1os sǝ1 ɹɐsod ɹǝpod ɹǝd éɹɐsn,1 ǝnb ɔǝɹɔ ) snɐɹb 081 ʇxǝʇ sǝ1 ɐظǝʇ1oʌ ǝnb ɐɹǝuɐɯ ǝp séʌǝɹuı,1 ǝp ǝɹnıɹɔsǝ ʇǝɯɹǝd ʇǝ ǝnb ɐɯɐɹboɹd ʇıʇǝd un ǝnb séɯ sǝ ou nǝʇuɐdsǝ sn ou
(ɐɹdosoʇʇos-ǝɹǝʌıɹɔs/ɯoɔ.qɐ1ıʇɐɯ.ʍʍʍ//:dʇʇɥ) ɐɹdosoʇʇos ǝɹǝʌıɹɔs ǝp o1ɹɐd sn ınʌɐ


Us proposo una activitat per fer a classe el proper dia:
1 Aneu a la web Sottosopra.
2 Escriviu un comentari a aquest post, el gireu ( recorda escriu el text o pega'l i clica sottosopra i copia el text girat)
3 Enganxeu-lo de manera invertida
Repassarem el treballar amb més d'una pestanya oberta i el copiar i enganxar. A per cert el comentari el voldré amb una mica de gràcia així que oblideu el xulo, guai...i al menys ens conteu que heu fet el cap de setmana
Per últim feu un post al vostre bloc explicant aquesta tasca
Bona feina

Eines que trobem a la web i que de vagades fan coses curioses y que en poden ser útils.
Avui us parlo de Scrivere Sottosopra (http://www.matilab.com/scrivere-sottosopra)
No us espanteu no es més que un petit programa que et permet escriure de l'inrevés de manera que volteja les text 180 graus ( crerc que l'usaré per poder posar les solucions de textos al peu de pàgina)

Mireu com ho he fet jo

16 comentaris:

 1. ɐpıʇɹǝʌıp ʇ1oɯ ɐsoɔ ɐun éq ʇ1oɯ

  ResponElimina
 2. sǝıɔɐɹb ...sɔıɯɐ s1ǝ ɹɐǝnbsoɯ" ɹǝd sǝbʇɐssıɯ uǝ ɐ1-ɹɐsn ɯǝpod ǝnb ɔǝɹɔ ı ɐpıʇɹǝʌıp ɯıuíɯ ɐ ɯoɔ ɐsoɔ ɐun sé ǝnb ɐ1qɯǝs ɯǝ ı snoظıp sé ınʌɐ
  adivina que posa!

  ResponElimina
 3. 1ɐqǝɹʇbuǝʇuǝ 1ǝ ıs ʇɯǝɹǝʌ ɐظ ʇuɐsǝɹǝʇuı ʇ1oɯ ɐ1qɯǝs ınʌɐ ǝp 1 1ǝ

  ResponElimina
 4. .opuǝʎɐɔ áʇsǝ sou ǝnb ɐnbɐ 1ǝ ɐʇ1ɐɟ ɐíɔɐɥ ǝnbɹod 'ɐʇuǝʇuoɔ ʎoʇsǝ ǝnbunɐ .ǝʌǝıu ı ɐíʌn11 ɐʇuɐʇ uoɔ 'ouɹǝıʌuı ouǝ1d uǝ uɐɹǝnɟ ıs oɯoɔ sɐíp so1 soɯǝuǝʇ ʎ 'ɐɹǝʌɐɯıɹd ɐ1 ǝp sɐíp soɹǝɯıɹd so1 'ozɹɐɯ ǝp 22 soɯɐʇsǝ ʎoɥ

  ResponElimina
 5. ʇoɟ sɐ.s1 ɹɐsɐd ɹǝqɐs ɐʇ1ɐɟ ǝɯ o1os. ísɐ ɹınbdsǝ. ǝsɐ1ɔ ɐʌǝnu ɐ1 uoɔ oɥɔnɯ opuǝıʇɹıʌıp ʎǝs oɹǝoʇsǝ ǝɯ

  ResponElimina
 6. áɹǝʌ ǝs oɯoɔ és ou ǝnb ɐɯɐɹboɹd ǝʇsǝ ɹǝɔɐɥ ɐɹɐd oıɹɐʇuǝɯoɔ un ɹǝɔɐɥ ɐ ʎoʌ ʎ ozɹɐɯ ǝp 22 ɐ soɯɐʇsǝ ʎoɥ

  ResponElimina
 7. uǝıq opuɐsɐd ʎoʇsǝ o1 ǝɯ ʎ ɐɔıʇáɯɹoɟuı ǝp ǝsɐ1ɔ ɐ1 uǝ ʎoʇsǝ ʎ sǝʌǝnظ sǝ ʎoɥ nina

  ResponElimina
 8. 1ıɔıɟıp ʎnɯ ǝɔǝɹɐd ǝɯ ǝɟoɹd 1ǝ oʇsǝnd ɐɥ ǝnb oıɹɐʇuǝɯuoɔ 1ǝ

  ResponElimina
 9. ɐpıʇɹǝʌıp ʎnɯ ǝɔǝɹɐd ǝɯ ǝnb ɐsoɔ ɐun opɐñǝsñǝ ɐɥ ǝɯ ɐɔıʇɐɯɹoɟuı uǝ sǝʌǝnظ ʎoɥ toñi

  ResponElimina
 10. soɯǝpod ǝnb oɹɔoɯıuıɯ oɯoɔ opıʇɹǝʌıp sǝ oɯıuíɯ oɯoɔ ʎnɯ sǝ sǝʌǝnظ sǝ ʎoɥ fina

  ResponElimina
 11. ʇıɟıɔıp ʇ1oɯ sǝ ɹod ɐɔıʇɐɯɹoɟuı ɐ ɐʌou ɐsɐsoɔ ɐpuǝɹd ɯǝʇsǝ snoظıp sè ınʌɐ Jose manuel

  ResponElimina
 12. .odɯǝıʇ 1ǝ uoɔ soɯǝɹǝpuǝɹdɐ ǝnb oǝɹɔ ɐuǝɯɐ sǝ ʎoɥ ǝp ǝsɐ1ɔ
  ɐ1
  Manoli

  ResponElimina
 13. odɯǝ
  ʇ 1ɐɯ ʎ
  nɯ ǝɔɐɥ ʎ ozɹɐɯ ǝp 22 sǝʌǝnظ sǝ ʎo ɥ

  delia

  ResponElimina
 14. tu conmentario me ha sido sinpatico .
  . oɔıʇɐduıs opıs ɐɥ ǝɯ oıɹɐʇuǝɯuoɔ nʇ

  ResponElimina
 15. .oıɹɐʇuǝɯoɔ oɹʇo ɹǝɔɐɥ oʌ1ǝnʌ


  Maribel

  ResponElimina

Si no poses el teu nom s'esborrarà